Uwchben Baddon y Mynachod

Cylchoedd a Dolennau

Byddai Llantarnam – Penrhys – Margam ac yn ôl ar hyd y Llwybr Arfordir yn gwneud pythefnos da o wyliau. Ychydig dros 200 km os byddwch yn dilyn y  Llwybr Arfordir yr holl ffordd, ond gallwch dorri rhai o’r corneli.

Ychydig ymhellach: parhewch ar Ffordd y Sistersiaid i Abaty Nedd, cerddwch yn ôl i fyny’r camlesi i Donna, ar draws yr ddyfrbont a lan trwy’r goedwig ac ymuno â’r llinell Sarn Helen, y hen ffordd Rufeinig. Gallwch ddilyn hwn i’r Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol wedyn cerdded ar hyd lonydd a ffyrdd ymyl i Aberhonddu. O’r fan hon, dilynwch y Llwybr Dyffryn Wysg  neu lwybr halio’r gamlas (yn aml yr un peth) yn ôl i Lantarnam. 210 km, gyda llawer o ddiddordeb ar y ffordd.

Rhywbeth ychydig byrrach: yr ydym yn gweithio ar lwybr arall o Langynwyd yn ôl i Benrhys trwy Langeinwyr a Llandyfodwg. Cewch weld – neu rhowch gynnig arni a gadewch i ni wybod.

Ar gyfer taith gerdded undydd: o Langynwyd, dilynwch Ffordd y Sistersiaid tuag yn ôl i Bont Rhyd-y-cyff. Dilynwch y ffordd i’r dde. Yn SS 87636 88944 cymerwch y llwybr march i’r chwith a cherddwch ar draws y gors a thrwy’r goedwig i SS 88252 92222. Trowch i’r chwith a dilynwch Ffordd y Sistersiaid lawr tuag at Cwmducanol a Fosse, ond cadwch ar y ffordd â tharmac. Yn SS 86104 91099  mae llwybr troed wedi cael ei mynegbostio yn dda yn dilyn i Fynwent Maesteg. Cerddwch trwy ganol Maesteg ac allan ar Ffordd Castell Nedd (B4282). Trowch i’r chwith yn Ffordd Salisbury ac ar unwaith i’r dde yn Deras Ficerdy. Cymerwch y llwybr troed i’r chwith yn osgoi Ffermdy Bryn-mawr. O gyrraedd Cwmcerwyn trowch i’r chwith ar hyd y lôn wedyn dilynwch ffordd fach i islaw Llangynwyd. (Mae hyn yn ymuno teithiau gan Gordon Hindess a Chyngor Pen-y-bont.) 17 km.

Hyd yn oed yn fyrrach: o Ben-rhys, lan y grib i’r hen ffordd i Faerdy yn SS 97216 97773,lawr y trac i Bentre, ar hyd y ffordd i Don Pentre, lan y grisiau i PleasantView a dilynwch y llwybr tuag yn ôl i fyny Cwm Bodringallt. 14 km.

 
Cylchoedd a Dolennau

Llefydd i ymweld â nhw yn ystod y daith hon

Llefydd

© Y Llwybr Sistersiaid / Polisi preifatrwydd